Cursusvoorwaarden

Aanmelding en inschrijving
Aanmelding voor een cursus dient te gebeuren middels het online inschrijvingsformulier.
Dit dient volledig te zijn ingevuld. Na aanmelding ontvangt U een automatische e-mail met de door u ingevoerde gegevens, en later een e-mail ter bevestiging van uw inschrijving, die daarmee bindend is. Bij onvoldoende inschrijvingen kan een cursus worden geannuleerd. In dat geval is de cursist geen kosten verschuldigd.

Betaling cursusgeld
Het verschuldigde cursusgeld, vermeerderd met de prijs van het lesmateriaal wanneer u dat heeft besteld, dient te worden overgemaakt op rekening:
NL34INGB0004726315 tnv M.S. Perez Rodriguez
onder vermelding van uw naam en woonplaats. Het bedrag, dient voor aanvang van de cursus te zijn bijgeschreven. Bij wanbetaling komen naast administratiekosten, alle kosten als renteverlies, incasso-kosten, en zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten voor rekening van de cursist.

 

Opzegging
Opzegging kan gebeuren per aangetekende brief, of per e-mail met ontvangstbevestiging. De brief danwel e-mail dient minimaal 4 weken vóór aanvang van de cursus in ons bezit te zijn. In dat geval worden geen kosten in rekening gebracht. Bij niet tijdig opzeggen wordt het gehele cursusgeld in rekening gebracht.

Restitutie van lesgeld
U hebt geen recht op vermindering, kwijtschelding of teruggave van lesgelden indien U voortijdig met de cursus stopt. Bij bijzondere omstandigheden kan de afgebroken cursus eventueel later worden afgerond. De cursus kan in dat geval slechts één keer worden opgeschoven waarna het recht op de cursus komt te vervallen.

Klachten
Indien U klachten hebt kunt U deze in eerste instantie met mij bespreken. Voor geschillen over klachten kunt U - voor zover deze niet in der minne geschikt kunnen worden - ook de bemiddeling inroepen van de Hoofdinspectie Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie, Postbus 7373, 4800 GJ in Breda.